O projektu

CO2- SPICER - Pilotnı́ projekt ukládánı́ CO2 v karbonátovém ložisku

Hlavní cíle

Hlavním cílem česko-norského projektu CO2- SPICER je připravit pilotní úložiště CO2 na dotěžovaném ložisku ropy a plynu nacházejícím se na jihovýchodě Moravy. Zároveň tím vznikne modelový příklad pro potenciální realizaci dalších úložišť CO2 v Česku i v Evropě.

V případě úspěšného završení celkového záměru se bude jednat o vůbec první pilotní projekt ukládání CO2 ve střední a východní Evropě. Realizace projektu CO2-SPICER navíc výrazně zvýší úroveň technologické připravenosti geologického ukládání CO2 v České republice a zároveň učiní významný krok směrem k reálnému zavedení technologie CCS ve střední Evropě.

Technologie CCS (CO2 Capture and Storage – zachytávání a ukládání oxidu uhličitého) se ve světěúspěšně rozvíjí. Spočívá v zachycení CO2 vypouštěného velkými průmyslovými provozy a jeho následném uložení v tekuté formě do hornin hluboko pod zemským povrchem pomocí vrtů. Motivací je snaha o omezení růstu množství CO2 v atmosféře a zmírnění souvisejících klimatických změn.

Projekt je součástí dlouhodobé koncepce rozvoje geologického ukládání CO2 v České republice. Jeho úspěšné provedení přinese nejen vzor pro další zamýšlená úložiště CO2 v našich i v evropských podmínkách, ale i reálnou možnost úložiště bezprostředně využít.

Specialisté sestaví trojrozměrný geologický model celého úložného komplexu a budou simulovat injektáž CO2 do vybraných vrstev geologického podloží. Důležitý je i paralelní výzkum geomechanických a geochemických vlastností úložiště, stejně jako analýza možných rizik s návrhem jejich minimalizace a monitorovacím plánem.

V projektu CO2-SPICER bude využito množství nových přístupů a metod. Kromě dynamického modelování a počítačové simulace injektáže CO2 jsou to nejmodernější monitorovací techniky či posouzení možnosti kombinovat uskladnění CO2 s bakteriální metanogenezí.

Dílčí cíle projektu

  • sestavení trojrozměrného geologického modelu úložného komplexu
  • realizace dynamického modelování a počítačové simulace injektáže CO2 do úložiště s využitím různých scénářů
  • zhodnocení geomechanických a geochemických vlastností úložného komplexu
  • posouzení rizik spojených s ukládáním CO2 do úložiště
  • zpracování monitorovacího plánu úložiště
  • zpracování scénářů pro další etapy realizace záměru, včetně projektu technických zařízení úložiště